प्रयत्नांती परमेश्वर मराठी निबंध – Prayatnanti Parmeshwar Essay in Marathi

प्रत्येकाला वाटते की प्रयत्नांती पेक्षा प्रयत्नाधी परमेश्वर हवा आपण सुखात राहू शकू. ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी’ या उक्तीप्रमाणे मनुष्य स्वभाव आहे. परंतु प्रयत्नांती परमेश्वर केल्याने होत आहेरे आधि केलेचि पाहिजे’ आधी प्रयत्न करुन कष्ट केल्याशिवाय देवपण येत नाही. ‘दगडाला सुद्धा टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही प्रयत्न केले नाहीत तर अपयश हे ठरलेलेच.

प्रयत्नाने साधते असे कितीतरी ठिकाणी अनुभवास येते एवढीशी चिमुकली मुंगी ती सुद्धा प्रयत्नाने यशाला पोहोचते. मुंगी आपल्या तोंडात अन्नाचा कण घेऊन चढताना दहा वेळा पाय घसरुन पडते. पण न दमता ती प्रयत्न करत राहते व ध्येय गाठते. त्याचप्रमाणे कोळी लोक मासे पकडण्यासाठी समुद्रात जातात व जाळे टाकत राहतात. प्रत्येक वेळी त्यांच्या जाळ्यात मासा अडकतोच असे नाही तरीही ते प्रयत्न करत राहतात आणि माशांनी भरलेली टोपली घेऊन बाजाराला जातात.

याविषयी पुराणात ही एका गुरु शिष्याचे उदाहरण आहे ब्रम्हदेवाचा मुलगा कच शुक्राचार्यांकडे संजीवना विद्या शिकण्यासाठी गेला असता तिथे त्याला अनेक प्रसंगांना तोंड दयावे लागले. अखेर त्यातही तो विजयी झाला आणि शुक्राचार्यांकडून विद्या प्राप्त करु शकला. म्हणूनच म्हटले आहे ‘प्रयत्नांती साधिती म्हणजेच प्रयत्न केला असता पत्थराचा देवही मदतीला येवु शकतो’. पण प्रयत्न न करता फक्त यशाची अपेक्षा करीत बसले असता निराशा पदरी पडते आणि ती व्यक्ती केव्हाही सुखी होवू शकत नाही. अभ्यासात पहिल्या वर्षी नापास झालेला मुलगा दुसऱ्यांदा जोनाने प्रयत्न करु लागला तर प्रथम क्रमांक पटकावु शकतो. पण प्रयत्न न करता फक्त निराशेचे अश्रु ढाळत राहिल्यास कधीच यश प्राप्त करु नाही. म्हणूनच संत रामदासांनी म्हटले आहे. ‘केल्याने होत आहे रे आधि केलेचि पाहिजे’.

एवढा हुशार न्युटन पण मनात कधीही न्यूनगंड न बाळगता म्हणे की माझे ज्ञान या वाळवंटातील वाळूच्या कणाएवढे व समुद्रातील पाण्याच्या एका थेंबाएवढे आहे. म्हणूनच म्हटले आहे. ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे’.

प्रयत्नांती परमेश्वर मराठी निबंध – Prayatnanti Parmeshwar Essay in Marathi

पुढे वाचा:

Leave a Reply